Stroje na zpracování pryže a plastů

Novodobé milníky

Rodinná firma (2013)

V roce 2013 došlo k zásadní změně vrcholového vedení společnosti. Majiteli společnosti se stali Miroslav Černý, Ing. Daniel Černý a Ing. Miroslav Černý. Společnost je od té doby plně ve vlastnictví rodiny. Majitelé zároveň tvoří vrcholný management společnosti. V souladu s organizačními změnami byla provedena analýza stavu společnosti z hlediska zásadních procesů a činností. Byly stanoveny strategické plány a cíle včetně konkretizace úkolů pro jejich splnění.

Byl přezkoumán stav z hlediska platných certifikací (ISO 9001, ISO 3834-2) a potvrzeno pokračování v těchto činnostech. V tomto roce byla podepsaná dlouhodobá smlouva o obchodní spolupráci mezi firmou CHODOS a firmou HERBERT.

 

 

Investice (2014)

Byla provedena analýza stavu a vybavení společnosti v oblastech:

 1. výrobní prostředky, stroje a zařízení
 2. infrastruktura /pracovní prostředí

Zahájena realizace investic s využitím Evropských fondů. Stanovení středně a dlouhodobých plánů v daných oblastech s cílem obměny, modernizace = produktivita, konkurenceschopnost.

Realizované investice do technologií:

Obrábění

 • Výkonné CNC soustružení až do délky 4500mm. ( Masturn 4500)
 • Poháněné nástroje, možnost frézování a vrtání při soustružení dílců. CNC soustružení menších dílců, zpracování tyčového materiálu, protivřeteno ( SP430, SP180)
 • Vodorovné CNC frézování a vyvrtávání na stolových typech strojů typu WH10, WHN 13 – produktivita, kvalita, moderní technologie nástrojového vybavení
 • MIG/MAG svářečky Lorch (produktivita a kvalita stehování a sváření)

Kontrola kvality

Měření velkých vnitřních i vnějších rozměrů v provozních podmínkách (TESA Unimaster)

Ostatní (infrastruktura, komunikační a informační systémy)

 • implementace nového informačního systému pro efektivní řízení procesů a činností
 • rozsáhlé stavební úpravy v hlavní budově, modernizace vrátnice a oddělení kooperace
 • zahájení realizace vnitřních úprav a reorganizace pracovišť, zlepšení pracovního prostředí a podmínek
 • rozsvítili jsme logo společnosti na střeše hlavní budovy - srdce a symbol společnosti CHODOS
 • zavedli jsme nové technologie laserového pálení - vybudování pracoviště a dokončení realizace nákupu laserového pálícího stroje a hydraulického ohraňovacího lisu Trumpf.
 • vybudovali jsme nové šatny a moderní sociální zázemí pro zaměstnance

 

 

Vlastní produkt (2017)

 • Dokončení výroby a zkoušek prototypového vyfukovacího automatu VA 521
 • Byly stanoveny strategické záměry v sortimentu vyfukovacích a vytlačovacích strojů pro období 2018-20.

 Infrastruktura, pracovní prostředí

 •  Dokončení nového pracoviště Metrologie – zlepšení podmínek pro zajišťování metrologických činností
 •  Dokončena realizace zásadních investic v oblasti vytápění a zateplení výrobních a administrativních objektů a ploch

 Výrobní zařízení a technologie

 • Provedeno vyhodnocení realizovaných investic v období 2014-2016
 • Stanoveny další záměry a priority pro realizaci a předpokládaný sortiment vyráběných produktů v dalším období.

 

 

Čerpání dotace z operačního programu EU (2017-2018)

Projekt: Úspory energie v areálu společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010978

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. realizuje v období 2.6.2017 - 30.6.2018 projekt podpořený Evropskou unií. Jedná se o program "Úspory energie - Výzva II", který je cíleně zaměřený na snížení energetické náročnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena plynofikace areálu s vlastní regulační stanicí plynu, výměna stávajícího režimu vytápění na plynové zářiče, osazení lokálních plynových kotelen, zateplení střechy, výměna světlíků, oken, dveří, vrat a zateplení fasády. Dále jsme provedli modernizaci a energetickou optimalizaci nitridační a šachtové pece, výměnu světel za LED - venkovní osvětlení areálu i interiérů, nákup svařovacích agregátů.

Tyto veškeré úpravy výrazně přispějí ke snížení energetických přímých nákladů a také zvýší pracovní komfort. Celková výše dotace je 39 791 855,20 Kč.

 

 Projekt rodinná firma  (2018)

Vzhledem k situaci na trhu práce v České republice a vzhledem k ochabujícímu zájmu žáků o učňovské a řemeslné obory se společnost CHODOS CHODOV s.r.o. rozhodla ve spolupráci s vybranými základními a středními školami v regionu spustit inovativní projekt RODINNÁ FIRMA. Název RODINNÁ FIRMA má své opodstatnění, neboť společnost CHODOS CHODOV s.r.o. je od roku 2013 českou rodinnou firmou.

Do projektu RODINNÁ FIRMA vstupují dobrovolně žáci učebních oborů školy, prostřednictvím svých zákonných zástupců. Žáci zapojení do projektu jsou umístěni na příslušném pracovišti společnosti CHODOS, kde pracují pod dozorem zkušených pracovníků a hlavně – dělají skutečně řemeslo, které se učí! Žáci se zároveň mohou přímo podílet na vlastním výrobním programu společnosti.

Záměrem a cílem projektu je připravit žáka k plnohodnotnému pracovnímu zařazení do společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. po absolvování studia a nabídnout mu lepší nástupní platové a pracovní podmínky.

 

 

Prezentace firmy na Vavřinecké pouti a při Dni otevřených dveří (2018)

Na letní chodovské městské pouti byl poprvé umístěn firemní stánek. Byl představen nový výrobní program a realizovaný rozvoj po vzniku rodinné firmy. Na pouti bylo rozdáno 900 CHODOSÁKŮ všem, kteří přinesli jakýkoliv předmět, foto nebo i malůvku vztahující se k CHODOSU. Stánek měl veliký úspěch i z důvodu, že dva mladí kolegové vyrobili pohybující se figurínu CHODOSÁKA v životní velikosti a CHODOSÁKA se procházel po pouti. Mnoho návštěvníků se fotografovalo s CHODOSÁKEM a jistě to přispěje i do budoucna k větší publicitě Vavřinecké pouti.

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhl ve firmě premiérový DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Při akci, kterou navštívilo na 1000 návštěvníků, jsme si pro veřejnost připravili komentovanou prohlídku výrobních prostor společnosti vedenou našimi zaměstnanci, historické i současné fotografie a předměty spojené s historií firmy, na zahřátí čaj a svařené víno a na závěr prohlídky drobný dárek pro každého!

 

Rekonstrukce firemní tělocvičny a firemní ubytovny  (2018 – 2019)

Od roku 2018 jsme, v souladu se záměry společnosti a společenské poptávce ve městě, začali rekonstruovat ubytovnu a tělocvičnu v areálu bývalého učiliště společnosti. V roce 2018 byly zatepleny střechy, vyměněna okna v tělocvičně a osazeno plynové vytápění. V roce 2019 bychom chtěli dokončit modernizaci tělocvičny se zázemím. Dokončena bude také kompletní rekonstrukce ubytovny v prostorách nad jídelnou, kde vzniknou dva apartmány a dále místnosti včetně společného sociálního zázemí s ubytovací kapacitou pro cca 30-40 lidí. Tento koncept vyhází z dlouhodobého strategického plánu. Naším záměrem je vrátit sportovní a společenský život do míst, kde se pro generace Chodováků vždy přirozeně odehrával.

 

ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ EU V OBDOBÍ 2020 - 2021

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. využila zdroje z fondů EU pro projekt ,,Snížení energetické náročnosti technologického zařízení“ v rámci kterého byl pořízen nákup horizontální vyvrtávačky a vertikálního soustruhu pro strojírenskou výrobu. 

 


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.