Stroje na zpracování pryže a plastů

Ze života firmy

Dotační podpora projektu CARPARK

06. 12. 2023

POSKYTNUTÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU ZE STRANY KARLOVARSKÉHO KRAJE

16. 02. 2022

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. obdržela od Karlovarského kraje v roce 2021 dotaci na realizaci projektu, vedoucí k rozšíření a zkvalitnění technologie související s výrobou produktu společnosti.

Předmětem realizovaného projektu je technický návrh a zpracování konstrukční výkresové dokumentace vytlačovacích šneků pro standardní stroje sortimentu společnosti. Technické řešení je zaměřeno na geometrii šneků pro dané průměry D45, D90. Geometrie šneků v souladu s dalšími parametry je rozhodující pro zajištění a splnění požadavků a specifikací strojů pro vytlačování plastů.

Návrh šneků rovněž zohledňuje zpracovávaný materiál t.j. HDPE Liten BB29, požadované otáčky šneku a celkový výkon VS.

V souladu s tímto je řešen návrh geometrie vstupních chlazených drážkovaných vložek s ohledem na uvedený návrh technického řešení šneků. 

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. si váží podpory a aktivního přístupu Karlovarského kraje a jeho organizací. Za spolupráci a finanční podporu děkujeme! 

www.kr-karlovarsky.cz 

INOVAČNÍ VOUCHER A KREATIVNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SPOLEČNOST CHODOS

20. 01. 2021

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. získala i v roce 2020 dotační titul INOVAČNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE, který je využíván pro návrh a konstrukci koextruzního vytlačování. V rámci poskytnutého voucheru proběhly práce na zlepšení konkurenceschopnosti vyfukovacích automatů společnosti CHODOS, přenos navrhovaných řešení do výroby nových strojů a konečně také k uplatnění koextruzního vytlačování na trhu - prodejem vlastního výrobku společnosti. Na procesu spolupracuje naše společnost s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.  

 

V roce 2020 získala společnost CHODOS CHODOV s.r.o. taktéž KREATIVNÍ VOUCHER KARLOVARSKÉHO KRAJE, který byl využit na realizaci projektu Design vyfukovacího automatu společnosti. Cílem toho projektu je zlepšení vizuální i funkční podoby vlastního produktu a zvýšení jeho marketingové atraktivity. Na tomto projektu spolupracuje naše společnost s externím spolupracovníkem, průmyslovým designérem. 

Společnost CHODOS CHODOV v posledních 5 letech významně investovala do nových technologií a intenzivně pracuje na vývoji nových moderních vyfukovacích automatů, které mají v CHODOSU již více než 50 letou historii. Navazujeme a rozšiřujeme také 50 letou  tradici výroby vlastních vytlačovacích strojů a linek pro recyklaci plastů a vytlačování gumy.

Za poskytnutí INOVAČNÍHO VOUCHERU děkujeme Karlovarskému kraji. 

www.kr-karlovarsky.cz 

www.zivykraj.cz 

CHODOS MÁ NOVÉHO VÝZNAMNÉHO PARTNERA – SPOLEČNOST CETETHERM

04. 03. 2019

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností Cetetherm. Cetetherm je globální lídr energeticky vysoce účinných předávacích stanic pro vytápění a chlazení v systémech centrálního zásobování energií. Technologie společnosti Cetetherm jsou celosvětově chápány jako vysoce inovativní a pomáhají jednotlivým zemím přispět ke snížení emisí CO2. Cetetherm je součást skupiny NIBE GROUP. 

Jsme rádi, že naše společnost CHODOS CHODOV s.r.o. spojuje své síly s významným světovým hráčem ve svém oboru, který má za sebou bohatou historii a zajištěnou dlouhodobou perspektivu i do budoucnosti.  Pro společnost Cetetherm budeme v našem závodě vyrábět a kompletovat předávací stanice tepla a chladu ve významném ročním objemu.    

Vzájemná spolupráce v oblasti výroby je oběma společnostmi chápána a deklarována jako dlouhodobá a strategická. Pro společnost CHODOS CHODOV s.r.o. přináší spolupráce s firmou Cetetherm také nové výzvy a  úkoly, především v oblasti personálního zajištění nové výroby, tak aby nebyla ohrožena výroba stávající, dále pak v zajištění a vybavení nových výrobních prostor, zaškolení technického personálu a začlenění do organizační struktury firmy.

První stanice vyráběné v CHODOSU jsou již nyní expedovány k zákazníkům a tak lze říci, že nová výroba byla úspěšně zahájena.

 

INVESTICE DO AREÁLU SPOLEČNOSTI POKRAČUJÍ I V ROCE 2019

21. 01. 2019

I v letošním roce bude naše firma pokračovat v intenzivní a systematické revitalizaci areálu společnosti, která započala v roce 2013 v souvislosti se změnou vlastnické struktury a vznikem rodinné firmy.

Rekonstrukce byly realizovány postupně dle důležitosti. Začali jsme rekonstrukcí šaten a zázemím pro zaměstnance, včetně sociálních zařízení. Současně jsme využili Evropské dotační fondy, bankovní úvěry a nakoupili jsme progresivní stroje a vybavení. Zaměřili jsme se na zvýšenou kvalitu pracovního prostředí – vyměnili jsme světla za přirozené ledkové osvětlení a systematicky jsme čistili dílenské i kancelářské prostory. Zrekonstruovali jsme kompletně prostory vrátnice, kde je také zcela nové oddělení kooperace. Následovaly investice do energetické stabilizace objektů, kdy bylo provedeno kompletní zateplení fasády, střechy, vyměněny světlíky, okna a vrata. Vyměnili jsme původní topení za moderní sálavé plynové.

Modernizace kanceláří, toalet, zasedací místnosti, personální místnosti, kanceláře v příjmu a kuchyňky probíhají průběžně a cíleně. 

Kromě pokračujících investic do hlavních budov se postupně začínají investovat finanční prostředky i do areálu bývalého učiliště a přilehlých staveb. V roce 2018 byly zatepleny střechy, vyměněna okna v tělocvičně a osazeno plynové vytápění. V roce 2019 bychom chtěli dokončit modernizaci tělocvičny se zázemím. Dokončena bude také kompletní rekonstrukce ubytovny v prostorách nad jídelnou, kde vzniknou dva apartmány a dále místnosti včetně společného sociálního zázemí s ubytovací kapacitou pro cca 30-40 lidí. Tento koncept vyhází z dlouhodobého strategického plánu.

I nadále tak probíhá proces, kdy finanční prostředky jsou investovány zpět do firmy, aby byl zajištěn její další intenzivní rozvoj.

Cílem investic do tělocvičny a ubytovny je opět podpořit sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. Tyto prostory byly v minulosti využívány zaměstnanci, ale i širokou sportovní veřejností.

               

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – CHODOS CHODOV s.r.o.

31. 10. 2018

Vážené dámy, vážení pánové!

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí založení samostatného státu, slaví i chodovské strojírny, takřka po celém světě známé pod značkou CHODOS, svá významná jubilea.  Právě v letošním roce je to 135 let od chvíle, kdy kovář Carl Gasch založil v Chodově svůj podnik, na jehož tradici navazujeme do dnešních dní. Zároveň je to letos 50 let od okamžiku, kdy se chodovské strojírenství poprvé objevuje pod registrovanou obchodní značkou CHODOS a v neposlední řadě je letošní rok pátým od okamžiku, kdy se CHODOS CHODOV s.r.o. stává rodinným podnikem s novou vlastnickou strukturou.

Právě během uplynulých pěti let jsme investovali významné prostředky do rozvoje firmy a modernizace historického výrobního programu CHODOSU – vyfukovacích automatů a extruderů. Značné prostředky směřovaly také do našeho areálu, do obnovy strojového a technologického vybavení a do zázemí pro zaměstnance. Společně jsme odvedli kus práce, proto nyní nastal čas, abychom Vám s hrdostí prezentovali společnost CHODOS během premiérového DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! 

DATUM:      sobota 10. 11. 2018

ČAS:            12:00 – 16:00  (Prohlídky cca ve 30 minutových intervalech)

MÍSTO:        sídlo společnosti CHODOS, Nejdecká 814, Chodov

A co jsme si pro Vás připravili?

Komentovanou prohlídku výrobních prostor společnosti vedenou našimi zaměstnanci, historické i současné fotografie a předměty spojené s historií firmy, na zahřátí čaj a svařené víno a na závěr prohlídky drobný dárek pro každého!

Srdečně Vás tedy zveme, přijďte se podívat do CHODOSU a buďte tak přítomni u nové tradice Dní otevřených dveří! 

Vedení společnosti

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT SPOLEČNOSTI CHODOS CHODOV s.r.o. – RODINNÁ FIRMA.

09. 10. 2018

V reakci na momentální situaci na trhu práce v České republice a vzhledem k ochabujícímu zájmu žáků o učňovské a řemeslné obory se společnost CHODOS CHODOV s.r.o. rozhodla ve spolupráci s vybranými základními a středními školami v regionu spustit inovativní projekt RODINNÁ FIRMA. Název RODINNÁ FIRMA má své opodstatnění, neboť společnost CHODOS CHODOV s.r.o. je od roku 2013 českou rodinnou firmou.

První smlouvu o spolupráci v rámci tohoto projektu pak firma podepsala v minulém týdnu s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací. Projekt, který garantuje zapojeným žákům školy řízenou praxi na pracovištím společnosti CHODOS CHODOV s.ro., byl odstartován podpisem vzájemné dohody, kterou podepsali jednatel společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Ing. Miroslav Černý a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Mgr. Pavel Janus.

Do projektu RODINNÁ FIRMA vstupují dobrovolně žáci učebních oborů školy, prostřednictvím svých zákonných zástupců. Žáci zapojení do projektu jsou umístěni na příslušném pracovišti chodovské společnosti CHODOS, kde pracují pod dozorem zkušených pracovníků a hlavně – dělají skutečně řemeslo, které se učí! Žáci se zároveň mohou přímo podílet na vlastním výrobním programu společnosti.

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. se zavazuje zajistit žákům, kteří se prostřednictvím svých zákonných zástupců zapojí do projektu, odbornou praxi na stanoveném pracovišti ve společnosti. Dále se zavazuje rozvíjet odbornou způsobilost žáků, stejně jako jejich osobnostní stránku. Obě smluvní strany se zavázali připravovat žáky na výkon budoucího povolání a to vše v souladu s platnými právními předpisy. Domluvili se na kontrole plnění povinností vyplývajících z praktické školní výuky a průběžné informovanosti odpovědného zástupce vzdělávacího zařízení, i zákonného zástupce žáka. Záměrem a cílem projektu je připravit žáka k plnohodnotnému pracovnímu zařazení do společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. po absolvování studia a nabídnout mu lepší nástupní platové a pracovní podmínky.

Vzdělávací instituce, v tomto případě Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, se v rámci projektu zavazuje v případě uzavření dohody o projektu uvolnit žáka školy na jeho žádost pro odbornou praxi ve společnosti CHODOS CHODOV s.r.o., a poskytovat součinnost při jeho vzdělávací aktivitě ve firmě po celou dobu jejího trvání. Jedná se tedy o dlouhodobé a koncepční řešení.

Práva a povinnosti zakládá projekt RODINNÁ FIRMA také zúčastněným žákům. Žáci jsou povinni navštěvovat odbornou praxi v sídle společnosti ve stanoveném rozsahu, plnit svědomitě uloženou práci, dbát veškerých předpisů a nařízení společnosti i vzdělávací instituce a chovat se na pracovišti v rámci dobrých mravů.

První výsledky společného projektu lze vidět již nyní, kdy jsou v CHODOSU umístěni první tři žáci sokolovské integrované školy a při odborné práci si vedou více než zdatně! Věříme, že se v brzké době přidají i další.

         

LAHVE PRO ZAMĚSTNANCE

13. 09. 2018

V rámci dlouhodobé strategie rozvoje naší společnosti jsme v roce 2017 dokončili vývoj a výrobu vyfukovacího automatu pro vyfukování lahví do objemu 1 litr, který společnost zavádí na trh pod obchodní značkou VA521. Nový stroj musel samozřejmě podléhat zevrubnému testovacímu režimu, v rámci kterého jsme testovali jeho plnou a bezproblémovou funkčnost vyfukováním lahví pro cyklistiku, s logem společnosti CHODOS.

Pomocí vyfukování těchto lahví byl stroj kompletně odladěn a vyzkoušen, kromě samotného vyfukování jsme testovali také barevné provedení vyfukovaných předmětů, ořezávání hrdla lahví a podobně. Po dokončení tohoto režimu byl stroj zkušebně uveden do provozu a vyrobil sadu perfektních, barevných lahví pro cyklistiku.

Protože zaměstnanci jsou srdcem každé společnosti a na vývoji a výrobě nového automatu VA 521 se aktivně podíleli, rozhodli jsme se první sadu lahví věnovat právě jim. Navazujeme tak na několik akcí pro naše zaměstnance, které se v letošním roce uskutečnily.

Každý zaměstnanec tak v prvním zářijovém týdnu dostal jednu barevnou cyklistickou lahev s logem společnosti CHODOS jako pozornost a poděkování. Věříme, že našim aktivním pracovníkům přijde tato drobná pozornost vhod, ať už při sportování, nebo jako připomínka toho, že se svou prací podílejí na výrobě unikátních vlastních výrobků, kterými se jako tradiční česká strojírenská firma s více než stoletou tradicí můžeme chlubit.

   

 

ZVEME VÁS NA VAVŘINECKOU POUŤ!

01. 08. 2018

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. zve všechny zaměstnance i širokou veřejnost na tradiční Vavřineckou pouť, která se uskuteční v Chodově a během které naleznete náš stánek s mnoha překvapeními a bohatým programem! Budeme se na Vás těšit v sobotu 11.8. od 9,00 v areálu BVC Chodov, kde bude stát náš stánek. 

CHODOSÁK JE TADY!

16. 07. 2018

          

Milé dámy, vážení pánové!

Přinášíme Vám dlouho a netrpělivě očekávanou informaci – CHODOSÁK je na světě a brzy se dostane k Vašim rukám!

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. se často odkazuje na firemní heslo: HISTORIE ZAVAZUJE – SOUČASNOST MOTIVUJE a reklamní figurka CHODOSÁKA je s historií firmy natolik spjata, že jeho znovu oživení je logickým krokem v propagačních aktivitách firmy. K tomu, abychom mohli novou edici CHODOSÁKA vyfouknout a nabídnout veřejnosti ale vedla poměrně dlouhá a složitá cesta. Abychom mohli figurky vyrobit, museli jsme sehnat a koupit vyfukovací automat typu VA 6L 004141. To se podařilo před dvěma lety, kdy jsme koupili od plastikářské společnosti stroj, který je již z roku 1987 a je stále funkční. Nákup stroje byl pouze první krok, následovala generální údržba zakoupeného stroje. Posledním krokem, který jsme považovali za nezbytný, bylo přiblížení historie CHODOSÁKA a vzpomenutí na jeho autora, pana Josefa Bachmanna, na našem webu. Minulý týden pak proběhlo to hlavní a nejdůležitější, vyfoukli jsme nové figurky CHODOSÁKA!

Vzhledem k téměř neuvěřitelnému zájmu veřejnosti o nové figurky, jsme se rozhodli stanovit jasná a přehledná pravidla pro jejich distribuci. V prvé řadě bychom rádi oznámili, že postavička CHODOSÁKA je historicky reklamním a propagačním předmětem naší společnosti, nikdy nebyla pro firmu obchodním artiklem a tak to také zůstane – CHODOSÁKA NYNÍ NEBUDEME PRODÁVAT, ALE ROZDÁVAT!

Mezi veřejnost se tak postavička dostane třemi způsoby:

 1. Každý zaměstnanec společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. dostane dvě figurky CHODOSÁKA
 2. O CHODOSÁKA se bude pravidelně soutěžit na našem firemním Facebooku
 3. Během letošní Vavřinecké pouti rozdáme veřejnosti 600 figurek CHODOSÁKA

Během letošní pouti bude mít CHODOS připraven vlastní stánek, kde na Vás kromě CHODOSÁKŮ bude čekat několik dalších překvapení. Podrobné informace o tom, co jsme si pro Vás na sobotu 11. srpna připravili, se dozvíte v samostatném článku na začátku měsíce srpna. Distribuce CHODOSÁKA bude probíhat výhradně v našem stánku a dostane jej každý, kdo nám přinese jakýkoliv historický artefakt spojený s CHODOSEM – například fotku, kalendář, novinový článek, propagační předmět, pohled a podobně. Ten kdo doma žádný takový předmět nemá, může přinést třeba namalovaný obrázek s motivy CHODOSU. Budeme dodržovat zásadu, že každý má nárok pouze na jednoho CHODOSÁKA, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Z předmětů, které nám donesete, poté uděláme malou výstavu.

Těšíme se na setkání s Vámi na Vavřinecké pouti!

 

Nová prezentace společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.

12. 06. 2018

 

  

  

 

Hledáme kolegu na pozici: VÝVOJOVÝ STROJNÍ KONSTRUKTÉR

05. 05. 2018

 

Jaká bude Vaše pozice a náplň práce:

 • vývojový strojní konstruktér v zavedené prosperující společnosti s vlastním výrobním programem
 • návrh a realizace konstrukce nových strojů v oblasti vyfukování a extruze plastů
 • provádění technických výpočtů konstrukčních dílců a částí strojů
 • zpracování kompletní konstrukční dokumentace – výrobní dokumentace
 • návrh komponentů pro dané stroje, jednání s dodavateli (poptávka, nabídka, technické parametry)
 • spolupráce s útvary technologie a výroby při zadání a realizaci výrobku
 • zpracování související dokumentace pro výrobek
 • Validace – ověřování plnění požadavků a parametrů zadání ve fázi zkoušek, ověřování prototypu a provozu u zákazníka

 

Potřebné předpoklady:

 • VŠ strojní vzdělání v oboru konstrukce strojů, nebo chemických zařízení
 • znalost práce v 3D konstrukčním SW (Autodesk, Mechanical, Invertor)
 • základní znalost výrobních technologií
 • znalost legislativy a technických norem v oboru strojírenství
 • znalost základních materiálů pro strojírenství (značení, složení, mechanické vlastnosti)
 • základní znalosti tepelného a chemickotepelného zpracování kovů
 • základní znalosti materiálů zpracovávaných pro dané stroje (technologie vyfukování plastů)
 • znalost AJ nebo NJ výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B
 • trestní bezúhonnost

 

Co jsme pro Vás připravili:

 • zajímavou a samostatnou práci, ve které uplatníte a rozvinete své znalosti a schopnosti
 • práci pro stabilní prosperující společnost s více jak 135 let trvající tradicí, která masivně investuje do vlastního rozvoje
 • přímou spolupráci na vlastním výrobním programu s historií od roku 1965, jehož výsledkem je produkce výrobků pod značkou CHODOS
 • zajímavé mzdové ohodnocení dle individuálních schopností a znalostí
 • poskytneme kompletní KNOW-HOW v oblasti vývoje vlastních výrobků
 • trvalou odbornou přípravu (vše potřebně Vás dokážeme naučit)
 • možnost profesního a platového růstu
 • množství zaměstnaneckých benefitů, mezi které patří: 7,5 hodinová pracovní doba, zvýhodněný mobilní tarif, stravenky, obědy za 32 Kč ve vlastní jídelně v areálu společnosti, 25 dní dovolené

 

 Ostatní informace:

 • termín nástupu dle dohody – možný ihned
 • pracoviště – areál společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. v Chodově
 • INFORMACE na telefonním čísle +420 774 351 796 nebo na @adrese s.javurek@chodos.cz 

Nové reklamní billboardy jsou umístěny v centru města!

25. 04. 2018

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. pořídila v rámci propagace firmy dva reklamní plakáty, které jsou umístěny v centru Chodova. CHODOS vždy byl a nadále je nedílnou součástí našeho města a proto chceme být vidět! 

CHODOS CHODOV s.r.o. čerpá dotace z operačního programu EU

23. 03. 2018

Projekt: Úspory energie v areálu společnosti CHODOS CHODOV s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010978

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o. realizuje v období 2.6.2017 - 30.6.2018 projekt podpořený Evropskou unií. Jedná se o program "Úspory energie - Výzva II", který je cíleně zaměřený na snížení energetické náročnosti. V rámci tohoto projektu byla provedena plynofikace areálu s vlastní regulační stanicí plynu, výměna stávajícího režimu vytápění na plynové zářiče, osazení lokálních plynových kotelen, zateplení střechy, výměna světlíků, oken, dveří, vrat a zateplení fasády. Dále jsme provedli modernizaci a energetickou optimalizaci nitridační a šachtové pece, výměnu světel za LED - venkovní osvětlení areálu i interiérů, nákup svařovacích agregátů.

Tyto veškeré úpravy výrazně přispějí ke snížení energetických přímých nákladů a také zvýší pracovní komfort. Celková výše dotace je 39 791 855,20 Kč.

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ ZAVEDEN OD 1.2.2018!!

09. 03. 2018

Vedení společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. se snaží zkvalitňovat pracovní prostředí pro zaměstnance a zavádět zajímavé pracovní benefity v rámci své společenské odpovědnosti a péči o rozvoj lidských zdrojů. Jedním z dalších kroků na této cestě je zavedení příspěvku na stravování datované k 1.2.2018.

V kombinaci s faktem, že společnost CHODOS disponuje vlastním stravovacím zařízením přímo v objektu firmy se jedná o další zkvalitnění servisu pro naše zaměstnance.

ROZHOVOR o aktuálním dění ve firmě, stejně jako výhledu do budoucnosti.

20. 02. 2018

V rubrice ZE ŽIVOTA FIRMY vám dnes přinášíme rozhovor s jedním z jednatelů společnosti CHODOS.

Ing. Miroslav Černý ml. odkrývá ve svých odpovědích činnost ve firmě v uplynulých letech, aktuální kondici, ve které se CHODOS nachází a představuje také plány a vize, které má vedení společnosti do let budoucích. Mluví také o zajímavých pracovních možnostech, které se otvírají před potencionálními zájemci o práci ve firmě. Závěrem jsme v našem rozhovoru nemohli opomenout ani tradičního maskota firmy CHODOS – tolik populárního Chodosáka.

 

1.) Společnost jste převzali v roce 2013. Jaké byli první roky ve vedení firmy a na co jste nejvíce pyšní?

Po vzniku rodinné firmy v roce 2013 jsme provedli komplexní analýzu společnosti a ihned jsme započali rozsáhlou revitalizaci. Předně jsme se zaměřili na zvýšení konkurenceschopnosti nákupem progresivních strojů s využitím Evropských dotačních fondů, změnili jsme technologie a upravili některé procesy. Tím jsme také výrazně posílili výrobní soběstačnost. Dále jsme se zaměřili na zlepšení sociálního zázemí pro zaměstnance a celkového zlepšení pracovních podmínek. Od roku 2013 se každodenně zabýváme nákladovou optimalizací s cílem a heslem: „Šetřit a hledat úspory každý den“. Jsme pyšní na to, že se nám daří tyto změny realizovat postupně krok za krokem. Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří se na progresivních změnách podílejí.

2.) V jaké kondici se na startu roku 2018 nachází společnost CHODOS?

Společnost CHODOS pokračuje v dlouhodobé spolupráci se společností Herbert. V současné době máme naplněné kapacity již na osm měsíců.

V tomto roce uvedeme na trh vlastní výrobek - nový vyfukovací automat. Dále z vlastních výrobků budeme rozvíjet a koncipovat novou řadu extrudérů. Cíle máme vysoké a jejich naplnění nechceme oddalovat. Věříme, že společnost CHODOS má předpoklady a možnosti těchto cílů dosáhnout. Od roku 2013 budujeme základy dlouhodobé prosperity.

Rok 2018 bude pro nás ve znamení dokončení dotačního programu - úspory energie. Dokončili jsme plynofikaci areálu s vlastním režimem topení. Dokončíme zateplení střechy, výměnu světlíků, oken, vrat a dveří a firma dostane tzv. nový kabát – kompletně novou zateplenou fasádu s moderním barevným ztvárněním.

3.) Jaké jsou plány vedení společnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu?

Nejdůležitějším střednědobým plánem je opět zavést na trh vlastní výrobky – extrudery, extruzní linky a vyfukovací automaty. Z dlouhodobého hlediska je naším cílem, aby CHODOS opět patřil k tradičním dodavatelům vlastních výrobků v oblasti plastů a pryže jednak v České republice, ale i v zahraničí. Dále se zaměřujeme na zkvalitňování a rozšiřování kooperační dlouhodobé spolupráce s našimi stálými zákazníky. Z dlouhodobého hlediska chceme samozřejmě udržet a zkvalitňovat naší tradiční a dlouholetou spolupráci se společností HERBERT. S tímto partnerem máme podepsanou dlouhodobou smlouvu o výhradní spolupráci.

4.) V současné době je v České republice nízká nezaměstnanost, co můžete nabídnout zájemcům o práci?

Zaregistrovali jsme a těší nás, že vzrůstá zájem o práci v naší firmě. Nabízíme tradici, dlouhodobou perspektivu, zlepšující se mzdové a pracovní podmínky a garanci vyplácené mzdy v řádném termínu.

Nabízíme práci pod střechou a v teple. Nabízíme práci tvůrčí, při které se každý může zdokonalovat a vzájemně a kolegiálně si předávat dlouholeté know-how. Firma není koncipována pro monotónní pásovou výrobu, ale očekává se tvůrčí přístup každého zaměstnance.

V naší společnosti je 7,5hodinová pracovní doba a každý zaměstnanec má ihned po svém nástupu nárok na pětitýdenní dovolenou, přispíváme rodinám na dětskou rekreaci, od r. 2013 nabízíme našim zaměstnancům a jejich rodinám výhodné tarify pro mobilní volání, bezpoplatkové vedení účtu u Komerční banky. Od února 2018 jsme rozšířili benefity o finanční příspěvky na stravování. Od vzniku rodinné firmy v roce 2013 jsme zvýšili průměrně mzdy o 37 %.

5.) Jaké pracovní pozice v současné době hledáte nejaktuálněji?

Pro náš rozvoj v oblasti vlastních výrobků bychom potřebovali konstruktéry, kteří by se chtěli realizovat při vývoji, konstrukci a zavádění nových výrobků. Nabízíme neopakovatelnou možnost vnést nové osobní zkušenosti do moderní koncepce vyfukovacích automatů i extrudérů. Nabízíme předání know-how našeho kolegy, který léta pracuje na vývoji vyfukovacích automatů. Přivítáme a budeme se věnovat každému zájemci, který například nechce dojíždět za prací do vzdálenějších míst.

6.) Symbolem společnosti je postavička Chodosáka. Vyrábí se stále ještě Chodosák? A jaké s ním máte plány do budoucna?

Chodosák stále žije a jako symbol firmy je oblíbený i v současné době. Každý si jistě vzpomene na dětství, jak jim babičky a dědečkové dávali do kasičky drobné mince, někdy i papírové, a jak potom mince vytahovali tajně pinzetou ven. Před dvěma lety se nám podařilo zakoupit vyfukovací automat typ VA 6L 04141, který nám umožní Chodosáky opět vyrábět. V tomto roce chceme automat uvést do provozu. Chodosák je naše srdeční záležitost a ceníme si ho jako oficiálního maskota. Vždyť si to také zaslouží i vzhledem k jeho letošním 44. narozeninám. V naší republice není mnoho firem, které se mohou prezentovat vlastním maskotem.

Každý, kdo má zájem o budoucnost našeho Chodosáka, může sledovat naše nové webové stránky a náš facebook. Zde budeme publikovat včas informace o vývoji a našem záměru využití Chodosáka pro marketingové a jiné účely.

7.) Slovo závěrem…

Naše webové stránky a facebok jsou aktivní 2 měsíce a velice nás těší vzrůstající zájem o dění a život ve firmě. Děkujeme všem příznivcům, kteří se podílí na sdílení a prezentaci naší firmy. Jako rodina chceme navázat na bohatou a neopakovatelnou historii společnosti CHODOS, tuto tradiční strojírenskou českou značku rozvíjet a udržet ji i pro budoucí generace

Modernizace nitridační pece dokončena!

16. 01. 2018

V lednu 2018 jsme dokončili s milionovými investicemi modernizaci nitridační pece, abychom zajistili plně kontrolovaný režim s grafickým výstupem nitridačního procesu. Díky tomu jsme získali zcela nový regulační systém nitridace s osazením nové technologie. Na fotu je vidět režim spalování zbytkových plynů, který zabezpečuje ekologický režim a zabraňuje vypouštění plynů do ovzduší. Nový režim respektuje nejnáročnější požadavky na kvalitu nitridace a zcela nám dává možnost okamžitého dohledu nad nitridačním procesem a následně s grafickým výstupem v počítači. Nitridační proces je zcela plně automatizovaný. Tato nitridační pec je rozměrově největší v lokalitě od Prahy na západ republiky. Umožňuje nám bezkonkurenčně nitridovat rozměrově velké kusy. Nitridace je jeden z procesů, kterými se naše společnost dlouhodobě může prezentovat jako výjimečná.

 

   


© 2014 - 2023 CHODOS CHODOV s.r.o.